Secția juridică

          Scopul Secţiei Juridice este de a contribui la realizarea misiunii și obiectivelor Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (în continuare - Agenţie), prin acordarea de asistenţă juridică în acest sens.

          Întru realizarea acestui scop, angajaţii Secţiei asigură:

  1. Reprezentarea Agenţiei în faţa instanţelor judecătoreşti de orice nivel;
  2. Contribuirea la elaborarea şi perfecţionarea cadrului normativ în domeniul medicamentului, activităţii farmaceutice şi dispozitivelor medicale;
  3. Elaborarea propunerilor privind completarea sau modificarea cadrului legislativ reieşind din datele deţinute de Agenţie şi controalele efectuate,
  4. Contribuirea la armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitară în domeniul medicamentului, activităţii farmaceutice şi dispozitivelor medicale;
  5. Participarea la elaborarea strategiilor de dezvoltare a sistemului farmaceutic şi dispozitivelor medicale;
  6. Conlucrarea cu subdiviziunile structurale ale Agenţiei şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale în domeniul de competenţe şi a altor probleme ce ţin de activitatea Agenţiei;
  7. Respectarea dreptului omului;
  8. Aplicarea adecvată a cadrului legal.

          ​În activitatea lor, angajaţii Secţiei se călăuzesc de:

Constituţia Republicii Moldova;

Legi şi hotărîri de Parlament, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului, tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte, acte normative ale Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei, regulamentul Agenţiei, etc.;

SM SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;

Declarația de politică în domeniul calității.

Noutăţi

22
mai
2018

AMDM a emis 85 de decizii ce vizează licențierea activității farmaceutice în trimestru I, 2018

21
apr
2018

O delegație a ANMDM din România a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova

20
apr
2018

Comitetul Director al proiectului Twinning s-a reunit în cea de-a cincea ședință pentru a discuta rezultatele obținute

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale